स्रोतहरू


Resources

नेपालमा मानवअधिकार समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदनहरू

एड्भोकेसी फोरम, रिड्रेस र एसोसिएसन फर प्रिभेन्सन अफ टर्चर, मानवअधिकार समितिसमक्ष नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अन्तर्गतको दोस्रो अद्यावधिक प्रतिवेदन परीक्षण हुनुपूर्व फेब्रुअरी २०१४ मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन, http://www.redress.org/downloads/publications/AF%20REDRESS%20APT%20Nepal%20submission%20for%20website.pdf (See Annex One)


अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय कार्यान्वयनका लागि अपनाइएका रणनीतिहरू

David C Baluarte& Christian de Vos, From Judgment to Justice: Implementing International and Regional Human Rights Decisions, November 2010, https://www.opensocietyfoundations.org/reports/judgment-justice-implementing-international-and-regional-human-rights-decisions.

Christian de Vos, From Rights to Remedies: Structures and Strategies for Implementing International Human Rights Decisions, Open Society Justice Initiative, June 2013, https://www.opensocietyfoundations.org/reports/rights-remedies-structures-and-strategies-implementing-international-human-rights-decisions.


संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सन्धि निकायका मुद्दा

Office of the High Commissioner for Human Rights, UN Treaty Bodies human rights jurisprudence, http://juris.ohchr.org/


नेपालसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि निकायका छनोट गरिएका प्रतिवेदन

UN Human Rights Committee, Concluding Observations: Nepal (2014),CCPR/C/NPL/CO/2, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx¿symbolno=CCPR/C/NPL/CO/2&Lang=En

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations: Nepal (2011), CEDAW/C/NPL/CO/4-5, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx¿symbolno=CEDAW/C/NPL/CO/4-5&Lang=En

UN Committee Against Torture, Concluding observations: Nepal (2007), CAT/C/NPL/CO/2, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx¿symbolno=CAT/C/NPL/CO/2&Lang=En


नेपालका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रसम्बन्धी प्रतिवेदन

Advocacy Forum, REDRESS and TRIAL, Paying Lip Service to Justice: The Newly Adopted TRC Act Breaches International Law and Flouts the Decision of the Supreme Court of Nepal, June 2014, http://www.redress.org/downloads/publications/1407TRC_Act_UN_Submission_AF_TRIAL_REDRESS(June2014).pdf

OHCHR, The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation, 2071 (2014) – as Gazetted 21 May 2014, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHRTechnical_Note_Nepal_CIDP_TRC_Act2014.pdf