अभियान गतिविधि


मानवअधिकार समितिले हालसम्म नेपालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका ११ व्यक्तिगत उजुरीहरूमा आफ्नो निर्णय दिइसकेको छ ।

अभियानका गतिविधिहरू